24-05-2018

Deze website bezoekt u anoniem. Wij respecteren uw privacy. Leenstra Taxaties OG hecht veel waarde aan uw oordeel en eventuele suggesties ten aanzien van onze site. Indien u vragen, opmerkingen of suggesties heeft dan kunt u contact met ons opnemen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Voor de verwerking van persoonsgegevens is dhr. Leenstra verantwoordelijk. De contactgegevens zijn:
De heer C.R. Leenstra,
Ganzenweide 31,
8446KR Heerenveen.
0513-623245
info@leenstrataxaties.nl

De persoonsgegevens die wij van u hebben.
De persoonsgegevens die wij van u hebben, zijn contactgegevens zoals naam, e-mailadres, adres, (mobiele) telefoonnummer. Deze gegevens worden niet verwerkt of aan derden verstrekt tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een taxatieopdracht c.q. offerteopdracht. De financiële gegevens die wij hebben zijn enkel de bankrekeningnummers etc. die wij aantreffen op de bankafschriften. Deze worden anderszins niet geadministreerd of verwerkt.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
We bewaren uw persoonsgegevens zolang dit wettelijk verplicht is (financiële gegevens), dan wel voor zolang u dat aangeeft.

Welke rechten heeft u ten aanzien van uw persoonsgegevens en hoe kunt u deze rechten uitoefenen?
Op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving heeft u verschillende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens, waaronder: Leenstra Taxaties OG neemt gepaste en redelijke veiligheidsmaatregelen om uw persoons- en financiële gegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, aanpassingen, openbaarmaking, verlies of oneigenlijk gebruik, en om de juistheid en integriteit van uw persoonsgegevens te beschermen. Om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, treffen we technische en organisatorische maatregelen, waaronder beveiliging ten aanzien van toegang tot onze systemen.

Recht op inzage
Op uw verzoek zal Leenstra Taxaties OG u informatie verstrekken betreffende de gegevens die wij over u verwerken.

Recht op rectificatie
Op uw verzoek zal Leenstra Taxaties OG uw persoonsgegevens corrigeren, aanvullen, blokkeren of verwijderen in het geval dat deze feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn voor het doel of doelen van de verwerking, of wanneer deze verwerkt worden op enige andere wijze die inbreuk maakt op een wettelijke bepaling.

Intrekken van uw toestemming
Indien Leenstra Taxaties OG uw persoonsgegevens op grond van toestemming verwerkt, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken voor toekomstige verwerking door Leenstra Taxaties OG van uw persoonsgegevens.
Recht op gegevenswissing
Indien van toepassing zal Leenstra Taxaties OG uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging wissen (recht op vergetelheid).

Recht tot indienen klacht
Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens in strijd met deze privacyverklaring worden verwerkt.
Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u dit doen door uw verzoek te richten aan Leenstra Taxaties OG. Zie hiervoor de bovenstaande contactgegevens.
Dit privacy beleid wordt van tijd tot tijd bijgewerkt. De meest recente versie staat op de website www.leenstrataxaties.nl.